Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie rezerw
 

 

INFORMACJA  O  KURSACH

PRZEKWALIFIKOWANIA  I  DOSKONALENIA

DLA OFICERÓW REZERWY W 2017 ROKU


Informujemy, że w 2017 roku będą organizowane kursy przekwalifikowania
i kursy doskonalące dla oficerów rezerwy:

NAZWA KURSU

MIEJSCE

TERMIN

SW

STANOWISKO

PRZEKWALIFIKOWANIA

Wyższa Szkoła Oficerska WL. Wrocław

30.10-08.12.2017r.

26B02

oficer WSpec.

DOSKONALĄCY


Wyższa Szkoła Oficerska WL. Wrocław


11.05-09.06.2017r.

 


20B03


d-ca plutonu


07.09-06.10.2017r.

 


30A02


d-ca plutonu

 

UWAGA ! – na wyżej wymienione kursy mogą być powoływani wyłącznie oficerowie rezerwy (od stopnia ppor. rez.).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  261 341 508.

 

  

Kursy przeszkalania kadry rezerwy (kursy oficerskie i podoficerskie) prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Na kursy mogą być skierowani żołnierze rezerwy, oraz osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy* które ochotniczo zgłoszą się do odbycia ćwiczeń wojskowych oraz nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej „A” i są w wieku gwarantującym przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat, z uwzględnieniem opinii służbowych i środowiskowych.

Żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, które posiadają wykształcenie wyższe prawnicze i spełniają w/w wymogi, mogą składać wnioski do 31 marca 2017 r. o powołanie na kursy oficerskie przeszkalania rezerw w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44B03 i 44C01 oraz w korpusie Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46A01 do 46C03, które są planowane w terminie 21.08 — 17.11.2017 r. w WSOWL we Wrocławiu.

.. * - dotyczy chętnych na kursy oficerskie w korpusie osobowym duszpasterstwa, medycznym, żandarmerii wojskowej, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz chętnych na kursy podoficerskie w korpusie osobowym medycznym oraz żandarmerii wojskowej

Wzór wniosku do ochotniczego
zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych
do pobrania

UWAGA:

  • Zgodnie z art. 101a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm) złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
  • Do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 261 341 503 wew. 508

 

I. KURSY OFICERSKIE:

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

  • wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształceniei kwalifikacje;
  • na kurs oficerski w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa mogą być skierowane osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową w której będą szkoleni
  • na kursy oficerskie nie mogą być skierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do pełnienia okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

 

II. KURSY PODOFICERSKIE:

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy jeżeli:

• odbyli: zawodową służbę wojskową lub zasadniczą służbę wojskową lub przygotowawczą służbę wojskową.;

• posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu.

UWAGA:

Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową w której będą szkoleni.